top of page

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

1.Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige 

 

Botilbuddet Utterslev gl. Skole er et privat socialpsykiatrisk botilbud jf. § 107 SEL. 

 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.  

 

Henrik Romme, leder, er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.  

 

Botilbuddet Utterslev gl. Skole har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 

 

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, ansatte, vikarer og andre samarbejdspartnere. 

 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: 

 

Henrik Romme 

Utterslev gl. Skole 

Bøgetvej 59, 4913 Horslunde 

29783563 

Henrik.Romme@utterslev-gl-skole.dk 

 

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder 

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke 

 

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige socialfaglige årsager, hvilket vil sige, at Utterslev gl. skole, for at kunne levere den ydelse, som handlekommuner bestiller, må have relevante data på de borgere, der har ophold i botilbuddet.  

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke 

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

 

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.   

 

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Botilbuddet Utterslev gl. Skole, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling på skolen. 

 

De kategorier af personoplysninger, som Botilbuddet Utterslev gl. Skole behandler: 

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v. 

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.  

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Botilbuddet Utterslev gl. Skole, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Utterslev gl. Skole videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller evt. din værge har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne. 

 

3. Indsigt i egne oplysninger 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, svi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere og medarbejdere på Utterslev gl. Skole. 

 

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor. 

 

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.  

 

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning. 

 

4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges. 

 

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering. 

 

5. Sletning af Personoplysninger 

Utterslev gl. Skole opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.  

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold. 

 

Når du ikke længere har ophold på Utterslev. Gl. Skole opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Utterslev gl. Skole, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Utterslev gl. Skole, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen. 

 

I forbindelse med visitation på Utterslev gl. Skole modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder. 

 

6. Datasikkerhed 

Utterslev gl. Skole overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. 

 

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her

 

7.Klagevejledning 

Ønsker du at klage over Utterslev gl. Skoles behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

Telefon 33 19 32 00

E-mail:  dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/  

 

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. 

bottom of page