top of page

SAMARBEJDE OG TILSYN

Samarbejde eksternt

Der samarbejdes generelt med kommuner, retspsykiatri, kriminalforsorg, distriktspsykiatri og psykiatrien på Vordingborg Oringe.

 

Desuden samarbejdes i STU med Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP - et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme samt kognitive vanskeligheder m.m. i Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

 

Brugerråd - internt samarbejde

På bostedet er der oprettet et brugerråd, som består af de unge og en repræsentant fra bostedet. Brugerrådet bestemmer bl.a. menuen for næste måned

Brugerrådet holder møde hver d. første mandag i måneden kl. 1900.

Der ophænges dagsorden 1 uge før mødet i køkkenet.

 

Tilsyn

Botilbuddet Utterslev Gamle Skole er underlagt det almindelige tilsyn fra Tilsynsenheden. Konklusionen i 2017 lød:

"Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og tilbuddet besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har udfordringer med at tilbyde beboerne relevant dagbeskæftigelse og det forventes, at der arbejdes målrettet med, at systematisere dagbeskæftigelsestilbuddet for beboerne.
Der er tale om et tilbud, der arbejder med afsæt i en målgruppe som har differentierede behov for støtte. Det vurderes, at de den pædagogiske tilgang og de fysiske rammer giver mulighed for at kunne tilgodese de forskellige behov de enkelte beboere har.
Det vurderes ligeledes, at tilbuddet generelt arbejder med målsætning og evaluering af indsatsen for den enkelte beboer, samt at tilbuddets nuværende indsats resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos beboerne.
" (side 5).

I menuen til højre kan du læse videre ved at hente de seneste tilsynsrapporter som pdf-filer.

 

FOR MERE INFORMATION:

Kontakt leder Henrik Romme 

Mail: Henrik.Romme@utterslev-gl-skole.dk

bottom of page